• Bielsko-Biała
 • Bieruń
 • Bydgoszcz
 • Bytom
 • Cieszyn
 • Częstochowa
 • Czechowice Dziedzice
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Kadry wskaźnik fluktuacji
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Krosno
 • Lublin
 • Miasteczko Śląskie
 • Mysłowice
 • Nowy Targ
 • Odpady poziom recyklingu
 • Powiat opoczyński
 • Powiat piotrkowski
 • Powiat radomszczański
 • Powiat sieradzki
 • Powiat wieruszowski
 • Pyskowice
 • Radlin
 • Ruda Śląska
 • Rzeszów
 • Tarnów
 • Tychy
 • Uczestnicy programu
 • Wodzisław Śląski
 • Żory
 • Zabrze
 • Zbrosławice

Grupa Innowacji Samorządowych

Grupa Innowacji Samorządowych (GIS) powstała w 2015 roku w ramach przedsięwzięcia "Benchmarking - Kontynuacja". Jest to grupa powołana do życia w celu wypracowania innowacji możliwej do wdrożenia w samorządach terytorialnych. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania grupy organizowane są cykliczne spotkania, w których biorą udział zarówno eksperci jak i zainteresowani daną tematyką pracownicy urzędów biorących udział w przedsięwzięciu.

Tematy, które były zgłębiane przez Grupę Innowacji Samorządowych w 2015 roku, to:

 • Modele i standardy prowadzenia kontroli zarządczej: podejście do samooceny urzędów oraz jst
 • Benchmarking podejścia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej
 • E-administracja - moda, potrzeba czy wyzwanie strategiczne

Natomiast w 2016 roku Grupa Innowacji Samorządowych pracowała nad:

 • NOSEK (Narzędzie Oceny Skutecznoścni Efektywnej Kontroli) - testowanie narzędzia
 • Narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem
 • Efektywność realizacji zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej

W 2017 roku Śląski Związek Gmin i Powiatów zdecydował się na opracowanie aplikacji informatycznej w oparciu o założenia wypracowane przez Grupę Innowacji Samorządowych dla narzędzia NOSEK. W marcu 2017 r. NOSEK został bezpłatnie udostępniony dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (tu możesz pobrać NOSEK).

W 2018 roku w ramach Grupy Innowacji Samorządowych odbyło się spotkanie dotyczące Krajowych Ram Interoperacyjności.

W latach 2019-2021 Grupa Innowacji Samorządowych prowadziła prace, których celem jest opracowanie wskaźników monitorujących procesy w zakresie rozwoju inteligentnych miast (smart city).

Również w 2021 roku Grupa podjęła temat związany z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (sygnaliści). W efekcie prac wypracowany został Projekt Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

 

Fundusze Europejskie Śląski Związek Gmin i Powiatów Unia Europejska
©Śląski Związek Gmin i Powiatów - 2011